Zbor načelnikov KGŠ PZS

Kraj: Ljubljana, PZS
Vrsta dogodka: Aktivnosti (komisij) PZS
Zbor načelnikov,

bo v torek, 20. marca 2018, ob 17. uri v sejni sobi PZS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
  2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
  3. poročilo o delu v letu 2017
  4. finančno poročilo za leto 2017
  5. plan dela za 2018
  6. finančni plan za 2018
  7. razno.

Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.

Jasna Pečjak,
načelnica KGŠ PZS

Gradivo:
 Zapisnik zbora načelnikov 2017
 Poročilo o delu KGŠ PZS v letu 2017
 Finančno poročilo KGŠ PZS 2017 in plan 2018
 Plan dela KGŠ PZS 2018